Tổng Quan Microsoft Admin O365

19/12/2022 - 4:35

Cộng đồng GVST đã có chuyên mục gì mới ?

Trang dành riêng cho Ban Quản Trị Admin Microsoft.

Microsoft Admin Center là nơi có thể quản lý trường học của bạn trên dữ liệu đám mây, bạn thể hoàn toàn thêm, xóa tài khoản, đổi giấy phép, hoặc cấp lại mật khẩu định danh, là nơi toàn quyền quản trị.

Với Admin Center, Microsoft giúp bạn quản lý mọi lúc, mọi nơi từ nhiều nguồn thiết bị, cho phép bạn tải ứng dụng: Microsoft 365 Admin ngay dưới thiết bị di động của mình, thực hiện các tác vụ quản lý, cài đặt một cách dễ dàng.

Vậy ai có thể là Admin ? Các thầy cô ban quản lý, cán bộ nhà trường, những người đang hoạt động trong bộ phận công nghệ thông tin.

Dưới góc nhìn tổng quan của Microsoft :

Một Tenant nên có đến 2 – 3 người có quyền Admin, đặc biệt là quyền Global Admin ( full quyền ) để có thể back-up dữ liệu cho nhau.

Hãy trao quyền đúng người, đúng việc. Chẳng hạn như một quản lý chỉ có nhiệm vụ reset mật khẩu, hãy trao cho họ quyền Password Admin hoặc Helpdesk Admin, bằng cách này sẽ giúp trường học bảo vệ thất thoát dữ liệu người dùng.

Đảm bảo bật MFA ( Multi-factor Authentication ) cơ chế đăng nhập bằng nhiều bước cho user, với cách này, tài khoản của user sẽ được bảo vệ tối ưu, an toàn. Ngoài việc sử dụng mật khẩu, user cần cung cấp thêm mã email hoặc số phone,.

Nguồn tự tìm hiểu: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide

Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm những công cụ Admin hữu ích tại đây


Thông tin liên hệ:

Admin Center Microsoft
Email: mieexpertsvietnam@vief.edu.vn
Info: https://vief.edu.vn/gioi-thieu/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/mievietnam